Sekretesspolicy

Senast uppdaterad: Mars 2021

Sekretesspolicy

2CV är ett ledande marknadsundersökningsföretag och din sekretess är mycket viktig för oss.

Vi bemödar oss om att skydda din sekretess och den information du uppger för oss i samband med undersökningar (oavsett om det sker på vår webbplats, andra webbplatser på uppdrag av oss eller på andra sätt, inklusive via telefon eller personliga intervjuer).

Syftet med denna policy är att ge dig en tydlig förklaring av hur 2CV samlar in och använder de personuppgifter du tillhandahåller till oss och som vi samlar in. Vi säkerställer att vi använder dina uppgifter i enlighet med alla tillämpliga lagar för skydd av dina personuppgifter.

Vi utför marknadsundersökningar och när du samarbetar med oss förbinder vi oss att inte vilseleda dig angående undersökningens karaktär eller hur resultaten kommer att användas. Dina svar kommer att behandlas som konfidentiella om du inte gett ditt samtycke till att identifieras.

Om du har några frågor om denna policy, eller vill begära åtkomst till uppgifterna, ska du kontakta vår dataskyddsombud:

2CV DPO Team
2CV DPO-team

E-post: DataProtection@2cv.com

Telefon: +44 20 7655 9900

Vi har utsett IT Governance Europe Limited som vår EU-representant. Om du vill utöva dina rättigheter enligt EU:s allmänna dataförordning (EU GDPR), eller har några frågor gällande dina rättigheter eller integritet i allmänhet får du gärna kontakta vår representant via e-post på eurep@itgovernance.eu. Se till att inkludera vårt företagsnamn, 2CV, i all korrespondens som du skickar till vår representant.

• Vi samlar in dina kontaktuppgifter såsom fullständigt namn, företagsnamn, e-postadress, postadress och telefonnummer när du skickar e-post till oss eller ringer oss med en förfrågan eller angående en jobbansökan.
• Vi kan få information skickad till oss som lagligen samlats in av våra kunder, eftersom de vill att vi ska fråga dig om du vill delta i marknadsundersökning, konsultprojekt, rådgivande nämnder eller evenemang. Denna information kan inkludera ditt fullständiga namn, jobbtitel, företagsnamn, e-postadress, telefonnummer och postadress. Den kan också inkludera information om ditt specialområde.
• När vi utför marknadsundersökningar kan vi komma att samla in ytterligare information från dig, men endast med ditt samtycke. Vi kommer att ge dig alla detaljer om de uppgifter vi önskar samla in när vi ber om ditt samtycke.
• Vi kan också samla in dina uppgifter från offentligt tillgängliga källor eller köpa listor från leverantörer vars verksamhet följer dataskyddsföreskrifterna.
• Förutom det som beskrivs ovan samlar vi automatiskt in information om dina besök på vår webbplats. Se vår cookiepolicy för ytterligare information.

Vi utför inte någon osynlig databehandling från ditt dator. Vi kommer endast att samla in och använda personuppgifter i enlighet med denna policy, i den utsträckning vi bedömer vara rimligen nödvändig för att tjäna våra legitima affärssyften. Vi kommer att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa säkerhet, korrekthet och integritet för den information du tillhandahåller.

2CV vidtar rimliga ansträngningar för att säkerställa att de personuppgifter vi innehar eller kontrollerar är korrekta, fullständiga, uppdaterade och relevanta, baserat på den senaste information som finns tillgänglig för oss. Vi litar på att du hjälper oss att se till att dina personuppgifter är riktiga, fullständiga och aktuella, genom att svara uppriktigt på våra frågor

• För att hantera förfrågningar om begäran om våra tjänster som skickas till oss via e-post eller framförs via telefonsamtal.
• För att skicka information till dig om våra tjänster som är tillämpliga för dig i din roll.
• För att få tillgång till ansökningar till lediga tjänster.
• För att utföra marknadsundersökningar;

När vi kontaktar dig för marknadsundersökningssyften gör vi det i allmänhet i något av följande syften:

• För att bjuda in dig att delta i undersökningen
• För att bekräfta detaljer om undersökningen du har gått med på att delta i
• För att genomföra undersökningen med dig
• För att validera svar/åsikter du gett i en undersökning vi nyligen genomfört (om du har gett ditt samtycke till det)
• För att uppdatera och se till att de personuppgifter vi har för dig är korrekta (gäller de som gett sitt samtycke till att delta i pågående grupp eller panel)
• För att meddela dig om du har vunnit en prisutlottning vi har hanterat eller för att ge dig incitament för ditt deltagande

Alla dina undersökningssvar behandlas konfidentiellt. Vi kommer aldrig avsiktligen att avslöja dina personuppgifter eller enskilda undersökningssvar till den kund som beställt undersökningen eller tredje parter, om inte du gett ditt samtycke till att lämna ut dina personuppgifter och enskilda svar.

• När du har gett ditt samtycke för behandling av uppgifter för ett specifikt syfte.
• Behandling är nödvändigt för att uppfylla avtalsenliga skyldigheter som du åtagit dig.
• Behandling är nödvändigt för att uppfylla vårt företags legitima intressen i samband med varor och tjänster som du använder i din roll, eller i samband med en arbetsansökan du skickat in.

Vårt legitima intresse är enligt följande:

• Att svara på en förfrågan från dig om våra varor och tjänster.
• I syfte att marknadsföra våra varor och tjänster via direkt marknadsföring som är tillämpliga på dig i din roll. Vi kommer alltid att bekräfta hur vi erhållit dina personuppgifter och alltid erbjuda möjlighet att välja bort marknadsföringskommunikation.
• Som svar på en platsansökan du lämnat in och som vi har annonserat om eller kontaktat dig om.

Vi kommer aldrig att vidarebefordra dina personuppgifter till andra organisationer så att de kan använda dem för egna marknadsundersökningssyften.

Vi kan dock avslöja dina personuppgifter under följande omständigheter:

• Till tredje parter som utför funktioner på uppdrag av oss. Vi kräver att sådana tredje parter följer våra instruktioner och tillämpliga dataskyddslagar, samt ser till att lämpliga kontrollåtgärder vidtas. Vi ingår avtal med alla våra tredje parter och övervakar regelbundet deras aktiviteter för att försäkra att de uppfyller våra policyer och procedurer. De kommer endast att ha åtkomst till de personuppgifter som de behöver för att utföra sina funktioner, och kommer inte att använda dem i andra syften.
• När vi är skyldiga att avslöja dina personuppgifter för att efterleva lagen eller när avslöjandet är ”nödvändigt” för syften som gäller nationell säkerhet, skatte- och brottsutredningar eller när vi har ditt skriftliga samtycke.

Eftersom vårt företag är verksamt inom Storbritannien, USA och Asien, kan den data vi samlar in från dig komma att överföras till, och lagras i, en destination utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EEA”). Den kan även behandlas av vår personal eller personal hos någon av våra leverantörer som verkar utanför EEA. Genom att uppge dina personuppgifter samtycker du till denna överföring, förvaring och behandling.

Vi kommer att vidta alla nödvändiga, lämpliga och proportionerliga steg för att säkra dina uppgifter och säkerställa att de behandlas i enlighet med vår integritetspolicy. Vi garanterar att våra tredje parts entreprenörer och tjänsteleverantörer följer liknande säkerhets- och sekretesstandarder.

2CV upprätthåller lämpliga tekniska, administrativa och fysiska skyddsåtgärder för att skydda information, inklusive, utan begränsning, personuppgifter som mottagits eller samlats in av oss. Vi granskar, övervakar och utvärderar vår sekretesspraxis och våra skyddssystem regelbundet. Endast vissa anställda har åtkomst till de personuppgifter du tillhandahåller åt oss, och de får endast tillgång till dem för dataanalys- och kvalitetskontrollsyften.

Såtillvida inte en längre lagringstid krävs eller tillåts enligt lag, kommer vi endast att lagra dina personuppgifter i våra system under den tid som krävs för att uppfylla de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy eller tills din begäran raderas.

För dig som registrerad person gäller följande rättigheter under hela den tid vi innehar eller behandlar dina personuppgifter:
• Rätt till åtkomst
du har rätt att begära en kopia av den information vi innehar om dig.
• Rätt till korrigering
du har rätt att korrigera felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi innehar om dig.
• Rätt att bli bortglömd
under vissa omständigheter kan du begära att de uppgifter vi innehar om din raderas från våra register.
• Rätt att begränsa behandling
där vissa villkor gäller har du rätt att begränsa behandlingen.
• Rätt till portabilitet
Du har rätt att få de uppgifter vi innehar om dig överförda till en annan organisation.
• Rätt att invända
du har rätt att invända mot vissa typer av behandling, som t.ex. direkt marknadsföring.
• Rätt till rättslig prövning
i den händelse 2CV avvisar din begäran enligt rätten till åtkomst kommer vi att uppge en orsak till detta. Du har rätt att framföra klagomål enligt vad som beskrivs nedan.

Om du har några frågor om denna policy, eller vill begära åtkomst till uppgifterna, ber vid dig kontakta vårt dataskyddsombud:

2CV DPO Team
2CV DPO-team
2CV
12 Flitcroft Street
London
WC2H 8DL

E-post: DataProtection@2cv.com

Telefon: +44 20 7655 9900

Om du vill framföra ett klagomål om hur dina personuppgifter behandlas av 2CV (eller tredje parter enligt vad som beskrivs ovan) eller om hur ditt klagomål har hanterats, har du rätt att framföra klagomål direkt till tillsynsmyndigheten och 2CV:s dataskyddsombud.

Webbplats: https://ico.org.uk/concerns
Telephone helpline: 0303 123 1113

Vi har utsett IT Governance Europe Limited som vår EU-representant. Om du vill utöva dina rättigheter enligt EU:s allmänna dataförordning (EU GDPR), eller har några frågor gällande dina rättigheter eller integritet i allmänhet får du gärna kontakta vår representant via e-post på eurep@itgovernance.eu. Se till att inkludera vårt företagsnamn, 2CV, i all korrespondens som du skickar till vår representant.

Vi kan komma att ändra denna integritetspolicy emellanåt. Om vi ändrar policyn kommer vi att publicera den reviderade versionen här och ändra det ikraftträdandedatum som framgår längst upp i policyn. Vi uppmanar dig att besöka denna sida regelbundet för att se den mest aktuella versionen av vår policy.