Zasady ochrony prywatności

Data ostatniej aktualizacji: marzec 2021

Oświadczenie o ochronie prywatności

Firma 2CV jest wiodącą agencją prowadzącą badania konsumenckie i rynkowe. Państwa prywatność jest dla nas bardzo ważna.
Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa prywatność oraz informacje udostępniane nam przez Państwa w ramach prowadzonych badań (niezależnie od tego, czy są one prowadzone na naszej własnej stronie internetowej, na innych stronach internetowych w naszym imieniu, czy innymi metodami, w tym drogą telefoniczną lub osobiście).

Niniejsze Zasady służą temu, aby wyjaśnić Państwu, w jaki sposób firma 2CV zbiera i wykorzystuje dane osobowe udostępnione nam przez Państwa lub zebrane przez nas. Gwarantujemy, że korzystamy z dotyczących Państwa informacji zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony Państwa danych osobowych.

Prowadzimy badania rynkowe i zobowiązujemy się, że w ramach współpracy z Państwem nie będziemy wprowadzać Państwa w błąd co do charakteru badania ani sposobu wykorzystania jego wyników. Udzielone przez Państwa odpowiedzi będą traktowane jako poufne, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ujawnienie Państwa tożsamości.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Zasad lub jeśli chcieliby Państwo złożyć wniosek o udostępnienie danych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych:

2CV DPO Team
Zespół pełnomocnika do spraw ochrony danych 2CV

Adres e-mail: DataProtection@2cv.com

Telefon: +44 20 7655 9900

Na naszego przedstawiciela w UE powołaliśmy IT Governance Europe Limited. Jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO UE) lub mają jakiekolwiek pytania dotyczące swoich praw lub ogólnych kwestii związanych z prywatnością, prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem pod adresem eurep@itgovernance.eu. Prosimy o podanie nazwy naszej firmy, 2CV, w każdej korespondencji wysyłanej do naszego przedstawiciela.

• Gdy kontaktują się z nami Państwo drogą elektroniczną lub telefoniczną na potrzeby zapytania lub złożenia podania o pracę, zbieramy Państwa dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, adres korespondencyjny oraz numer telefonu.
• Możemy otrzymywać informacje zebrane zgodnie z prawem przez naszych klientów, którzy proszą, abyśmy zaproponowali Państwu udział w badaniach rynkowych, projektach konsultacyjnych lub wydarzeniach, bądź członkostwo w komisjach doradczych. Informacje te mogą obejmować Państwa imię i nazwisko, stanowisko, nazwę firmy, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, a także informacje dotyczące Państwa obszaru specjalizacji.
• Gdy prowadzimy badania rynkowe, możemy zbierać od Państwa dodatkowe informacje, ale wyłącznie za Państwa zgodą. Zostaną Państwo szczegółowo powiadomieni o tym, jakie informacje chcielibyśmy uzyskać, gdy zwrócimy się do Państwa o udzielenie takiej zgody.
• Możemy również pozyskiwać dotyczące Państwa dane ze źródeł publicznych lub z list zakupowych pochodzących od dostawców działających zgodnie z przepisami o ochronie danych.
• Oprócz powyższego zbieramy informacje dotyczące Państwa wizyt na naszej stronie internetowej, wykorzystując w tym celu metody automatyczne. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszych Zasadach dotyczących plików cookie.

Nie prowadzimy żadnego niewidocznego przetwarzania danych pochodzących z Państwa komputera. Będziemy zbierać i wykorzystywać dane osobowe wyłącznie zgodnie z niniejszymi Zasadami, w zakresie, jaki z uzasadnionych przyczyn uznamy za niezbędny z punktu widzenia realizacji naszych prawnie uzasadnionych celów biznesowych. Będziemy także utrzymywać odpowiednie zabezpieczenia służące zapewnieniu bezpieczeństwa, integralności, prawidłowości i ochrony udostępnionych przez Państwa informacji.

Firma 2CV podejmuje rozsądne starania mające na celu zapewnienie prawidłowości, kompletności, aktualności i stosowności danych osobowych znajdujących się w jej posiadaniu lub pod jej kontrolą, z których korzysta w trybie ciągłym, na podstawie najbardziej aktualnych informacji, jakimi dysponuje. Liczymy na to, że pomogą nam Państwo zapewnić prawidłowość, kompletność i aktualność Państwa danych osobowych poprzez udzielanie szczerych odpowiedzi na nasze pytania.

• Obsługa zapytań i wniosków dotyczących naszych usług, składanych drogą elektroniczną lub telefoniczną.
• Przesyłanie Państwu informacji dotyczących naszych usług, które mają zastosowanie w ramach pełnionej przez Państwa funkcji.
• Ocena podań o pracę na oferowanych przez nas stanowiskach.
• Prowadzenie badań rynkowych.

Jeśli kontaktujemy się z Państwem w związku z badaniem rynkowym, na ogół robimy to w jednym z poniższych celów:

• Aby zaprosić Państwa do udziału w badaniu
• Aby potwierdzić informacje dotyczące badania, w którym zgodzili się Państwo wziąć udział
• Aby przeprowadzić badanie z Państwa udziałem
• Aby potwierdzić odpowiedzi/opinie, jakich Państwo udzielili / jakie Państwo przedstawili we wcześniej prowadzonym przez nas badaniu (pod warunkiem, że wyrazili Państwo zgodę na tego typu kontakt z naszej strony)
• Aby zaktualizować Państwa dane osobowe znajdujące się w naszych rejestrach lub aby upewnić się, że dane te są poprawne (dotyczy to osób, które wyraziły zgodę na bycie częścią stałej społeczności lub panelu)
• Aby powiadomić Państwa o zwycięstwie w zorganizowanym przez nas losowaniu nagród lub aby zachęcić Państwa do wzięcia udziału w takim losowaniu.

Wszystkie odpowiedzi podane przez Państwa w naszych ankietach traktowane są jako poufne. Nigdy nie ujawnimy celowo Państwa danych osobowych ani Państwa indywidualnych odpowiedzi udzielonych na pytania zawarte w ankietach klientowi, który zlecił badanie, ani żadnym stronom trzecim, chyba że wyrażą Państwo zgodę na ujawnienie informacji umożliwiających Państwa identyfikację oraz na ujawnienie Państwa indywidualnych odpowiedzi.

• Wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w określonym celu.
• Przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji zobowiązań wynikających z zawartej przez Państwa umowy.
• Przetwarzanie jest niezbędne ze względu na prawnie uzasadnione interesy naszej firmy, a także ma związek z towarami i usługami, z których Państwo korzystają w ramach pełnionej przez Państwa funkcji, lub z Państwa podaniem o pracę.

Realizowane przez nas prawnie uzasadnione interesy są następujące:

• Odpowiedź na Państwa zapytanie dotyczące naszych towarów i usług.
• Promowanie naszych towarów i usług z wykorzystaniem metod marketingu bezpośredniego, które mają zastosowanie do Państwa w ramach pełnionej przez Państwa funkcji. Zawsze wskazujemy, w jaki sposób uzyskaliśmy Państwa dane osobowe, a także umożliwiamy rezygnację z otrzymywania korespondencji marketingowej.
• Odpowiedź na Państwa podanie o pracę dotyczące stanowiska, w sprawie którego zamieściliśmy ogłoszenie lub w sprawie którego skontaktowaliśmy się z Państwem.

 

Nigdy nie przekazujemy Państwa danych osobowych innym organizacjom do ich własnych celów marketingowych.

Możemy jednak ujawniać Państwa dane osobowe w następujących przypadkach:

• Stronom trzecim na potrzeby prowadzenia działań w naszym imieniu. Wymagamy w takim przypadku, aby takie strony trzecie ściśle przestrzegały naszych instrukcji oraz przepisów o ochronie danych, a także upewniamy się, że stosują one odpowiednie środki kontroli. Zawieramy umowy ze wszystkimi stronami trzecimi, z którymi współpracujemy, oraz regularnie monitorujemy ich działania, aby mieć pewność, że przestrzegają naszych zasad i procedur. Podmioty te będą miały dostęp wyłącznie do takich danych osobowych, jakie potrzebne im są do realizacji swoich funkcji, i nie będą ich wykorzystywać do innych celów.
• Gdy jesteśmy zobowiązani do ujawnienia Państwa danych osobowych z mocy prawa lub gdy takie ujawnienie jest „niezbędne” z przyczyn dotyczących bezpieczeństwa narodowego, z przyczyn podatkowych lub na potrzeby dochodzenia karnego. Dane te możemy również ujawnić na podstawie Państwa pisemnej zgody.

Ze względu na to, że nasza firma działa na terytorium Wielkiej Brytanii, USA i Azji, dane uzyskane od Państwa mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”) i mogą być poza nim przechowywane. Dane te mogą być również przetwarzane przez nasz personel lub przez personel jednego z naszych dostawców prowadzących działalność poza EOG. Przekazując nam swoje dane osobowe, wyrażają Państwo zgodę na ich przekazywanie, przechowywanie lub przetwarzanie w podany sposób.

Podejmiemy wszelkie stosowne i proporcjonalne kroki służące zabezpieczeniu Państwa danych oraz zapewnieniu, że są one traktowane zgodnie z naszymi Zasadami ochrony prywatności. Gwarantujemy, że nasi zewnętrzni wykonawcy i usługodawcy przestrzegają podobnych standardów bezpieczeństwa i poufności.

Firma 2CV stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne, administracyjne i fizyczne służące ochronie informacji, w tym m.in. otrzymanych lub zebranych przez nas danych osobowych. Stosowane przez nas praktyki ochrony prywatności oraz systemy ochrony podlegają regularnym przeglądom, monitorowaniu i ocenie. Tylko niektórzy pracownicy mają dostęp do danych osobowych udostępnionych nam przez Państwa, przy czym dostęp ten jest udzielany wyłącznie do celów analizy danych i kontroli jakości.

O ile prawo nie wymaga ani nie umożliwia zastosowania dłuższego okresu zatrzymania danych, będziemy przechowywać Państwa dane osobowe w naszych systemach przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w treści niniejszych Zasad ochrony prywatności lub dopóki nie zażądają Państwo ich usunięcia.

Przez cały okres, przez jaki znajdujemy się w posiadaniu Państwa danych osobowych lub je przetwarzamy, jako osobom, których dane dotyczą, przysługują Państwu następujące prawa:
• Prawo dostępu
Mają Państwo prawo zażądać kopii dotyczących Państwa informacji, jakie znajdują się w naszym posiadaniu.
• Prawo do sprostowania
Mają Państwo prawo poprawić dotyczące Państwa nieprawidłowe lub niekompletne dane, jakie znajdują się w naszym posiadaniu.
• Prawo do bycia zapomnianym
W określonych okolicznościach mogą Państwo poprosić, aby dotyczące Państwa dane, jakie znajdują się w naszym posiadaniu, zostały usunięte z naszych rejestrów.
• Prawo do ograniczenia przetwarzania
Jeśli zastosowanie mają określone warunki, mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania.
• Prawo do przenoszenia danych
Mają Państwo prawo zażądać, by dotyczące Państwa dane osobowe, jakie znajdują się w naszym posiadaniu, zostały przekazane innej organizacji.
• Prawo do sprzeciwu
Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec określonych rodzajów przetwarzania, np. przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego.
• Prawo do kontroli sądowej
W przypadku gdy firma 2CV odmówi spełnienia Państwa żądań wynikających z prawa do dostępu, zostaną Państwo poinformowani o przyczynach podjęcia takiej decyzji. Przysługuje Państwu prawo złożenia skargi w sposób opisany poniżej.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Zasad lub jeśli chcieliby Państwo złożyć wniosek o udostępnienie danych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych:

2CV DPO Team
Zespół pełnomocnika do spraw ochrony danych 2CV
2CV
12 Flitcroft Street
Londyn
WC2H 8DL

Adres e-mail: DataProtection@2cv.com

Telefon: +44 20 7655 9900

Jeśli zechcą Państwo złożyć skargę w sprawie sposobu przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę 2CV (lub przez wskazane powyżej strony trzecie) lub w sprawie sposobu rozpatrzenia Państwa skargi, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi bezpośrednio do organu nadzorczego oraz do inspektora ochrony danych w firmie 2CV.

Strona internetowa: https://ico.org.uk/concerns
Infolinia: 0303 123 1113

Na naszego przedstawiciela w UE powołaliśmy IT Governance Europe Limited. Jeśli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO UE) lub mają jakiekolwiek pytania dotyczące swoich praw lub ogólnych kwestii związanych z prywatnością, prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem pod adresem eurep@itgovernance.eu. Prosimy o podanie nazwy naszej firmy, 2CV, w każdej korespondencji wysyłanej do naszego przedstawiciela.

Niniejsze Zasady ochrony prywatności mogą ulegać zmianom. Jeśli wprowadzimy zmiany w treści niniejszych Zasad, zamieścimy tutaj ich zaktualizowaną wersję i zmienimy „Datę wejścia w życie” podaną na początku dokumentu. Zachęcamy, aby co jakiś czas odwiedzali Państwo naszą stronę internetową i sprawdzali, czy nie pojawiła się na niej nowa wersja niniejszych Zasad.