Privacybeleid

Laatste bijwerking: Maart 2021

Privacyverklaring

2CV is een toonaangevend consumenten marktonderzoeksbureau en uw privacy is zeer belangrijk voor ons.

We besteden veel zorg aan het beschermen van uw privacy en van de gegevens die u ons verstrekt tijdens uw medewerking aan onze onderzoeken (hetzij gehost op onze eigen website, andere websites namens ons of op enige andere wijze, inclusief per telefoon of face-to-face).

Het doel van dit beleid is u een duidelijke uitleg te geven over hoe 2CV de persoonsgegevens die wij verzamelen en die u verstrekt aan ons, verzamelt en gebruikt. We verzekeren u dat we uw informatie gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wetten met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens.

We voeren marktonderzoek uit en verbinden ons ertoe, bij het verkrijgen van uw medewerking, u niet te misleiden over de aard van het onderzoek of de manier waarop de bevindingen gebruikt zullen worden. Uw antwoorden worden vertrouwelijk gebruikt tenzij u toestemming geeft om geïdentificeerd te worden.

Als u vragen heeft betreffende dit beleid of een verzoek tot toegang als betrokkene wilt doen, gelieve onze functionaris gegevensbescherming te contacteren:

2CV DPO Team

E-mail: DataProtection@2cv.com

We hebben IT Governance Europe Limited aangeduid om als onze EU-vertegenwoordiger op te treden. Als u uw rechten krachtens de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU AVG) wenst uit te oefenen, of vragen heeft over uw rechten of privacy in het algemeen, e-mail dan onze vertegenwoordiger via eurep@itgovernance.eu. Vergeet niet onze bedrijfsnaam, 2CV, te vermelden in elke correspondentie die u naar onze vertegenwoordiger stuurt.

• Wanneer u ons e-mailt of belt met een verzoek of sollicitatie verzamelen we uw contactgegevens zoals volledige naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer
• Klanten die ons verzoeken om bij u na te gaan of u wilt deelnemen aan marktonderzoek, adviesprojecten, adviesraden of evenementen kunnen door hen rechtsmatig verzamelde informatie aan ons doorgeven. Deze informatie kan bestaan uit uw volledige naam, functietitel, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres en eventueel informatie over uw specialisatiegebied.
• Wanneer we marktonderzoek uitvoeren kunnen we extra informatie van u verzamelen, maar altijd alleen met uw toestemming. U zal de volledige details ontvangen van de informatie die we willen verzamelen op het ogenblik dat we u om toestemming vragen.
• We kunnen ook uw gegevens verzamelen uit openbaar beschikbare bronnen of aankooplijsten van leveranciers die werken binnen de gegevensbeschermingvoorschriften.
• Daarnaast verzamelen we automatisch informatie over uw bezoek aan onze website. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.

We doen geen onzichtbare verwerking van gegevens van uw computer. We verzamelen en gebruiken uitsluitend persoonsgegevens in overeenstemming met dit beleid voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is om onze legitieme bedrijfsdoeleinden te dienen en we nemen de passende veiligheidsmaatregelen om de veiligheid, integriteit, juistheid en privacy van de door u verstrekte informatie te waarborgen.

2CV levert redelijke inspanningen om persoonsgegevens in haar bezit of onder haar beheer, die op een regelmatige basis worden gebruikt, juist, volledig, actueel en relevant te houden, gebaseerd op de meest recente informatie waarover wij beschikken. Wij vertrouwen op u om ons te helpen uw persoonsgegevens juist, volledig en actueel te houden door eerlijk te antwoorden van onze vragen.

• Om vragen en verzoeken te behandelen over onze diensten die telefonisch of via e-mail worden ingediend.
• Om u informatie te sturen over onze diensten die op u van toepassing zijn in uw functie.
• Om sollicitaties voor vacatures die we aanbieden te beoordelen.
• Om marktonderzoek uit te voeren;

Wanneer we u contacteren voor marktonderzoek doen we dat meestal voor een van de volgende doeleinden:

• Om u uit te nodigen voor deelname aan onderzoek
• Om de gegevens te bevestigen van een onderzoek waarin u uw deelname heeft toegestemd
• Om samen met u een onderzoek uit te voeren
• Om de antwoorden/standpunten te valideren die u gaf in een recent onderzoek (als u ons toestemming heeft gegeven om dit te doen)
• Om onze registratie van uw persoonsgegevens te updaten en te verzekeren dat ze correct zijn (toepasselijk op hen die hebben toegestemd om deel uit te maken van een doorlopende community of panel)
• Om u te informeren indien u gewonnen heeft in een prijstrekking die wij organiseerden of om u een vergoeding te bezorgen voor uw deelname.

Al uw antwoorden op de enquête zullen vertrouwelijk worden behandeld. We zullen nooit opzettelijk uw persoonsgegevens of individuele antwoorden in een enquête bekend maken aan de klant die de studie heeft opgedragen of aan derden tenzij u uw toestemming heeft gegeven om uw identificerende informatie en individuele antwoorden te delen.

• Wanneer u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van gegevens voor een bepaald doeleinde.
• Verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de contractuele verplichtingen die u bent aangegaan.
• Verwerking is noodzakelijk voor doeleinden van legitiem belang die door ons bedrijf worden behartigd maar hebben betrekking op goederen en diensten die u gebruikt in uw functie of hebben betrekking op uw sollicitatie voor een job.

Het legitiem belang dat door ons wordt nagestreefd is als volgt:

• In antwoord op een vraag van u over onze goederen en diensten.
• Om onze goederen en diensten die toepasselijk zijn op u in uw functie te promoten via direct marketing. We zullen altijd bevestigen hoe we uw persoonlijke informatie hebben verkregen en u altijd een optie voor afmelding van marketingcommunicatie aanbieden.
• In antwoord op uw sollicitatie voor een vacature die we hebben gepubliceerd of waar we u over hebben gecontacteerd.

We zullen uw persoonsgegevens nooit doorgeven aan andere organisaties zodat zij ze kunnen gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden.

We kunnen uw persoonlijke informatie echter bekendmaken in de volgende omstandigheden:

• Aan derden die taken uitvoeren namens ons. We eisen dat deze derden strikt onze instructies en gegevensbeschermingswetten naleven en we zorgen dat de passende controles aanwezig zijn. We sluiten contracten af met al onze derden en controleren regelmatig hun activiteiten om ervoor te zorgen dat zij voldoen aan onze beleidsregels en procedures. Zij hebben enkel toegang tot de persoonsgegevens die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren, en gebruiken deze niet voor andere doeleinden.
• Wanneer we verplicht zijn uw persoonlijke informatie bekend te maken om wettelijke redenen of wanneer de bekendmaking ‘noodzakelijk’ is met het oog op de nationale veiligheid, belastingen en strafrechtelijk onderzoek of wanneer wij uw schriftelijke toestemming hebben.

Aangezien ons bedrijf actief is in het VK, de VS en Azië bestaat de kans dat de gegevens die we van u verzamelen, worden overgedragen aan en opgeslagen in een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Ze kunnen ook verwerkt worden door ons personeel of personeel van een van onze leveranciers die buiten de EER actief zijn. Door uw persoonlijke gegevens in te dienen, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking.

We zullen alle gepaste en evenredige maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om uw gegevens te beveiligen en ervoor te zorgen dat ze worden behandeld in overeenstemming met ons privacybeleid. We verzekeren dat onze externe opdrachtnemers en serviceproviders vergelijkbare veiligheids- en vertrouwelijkheidsnormen naleven.

2CV handhaaft gepaste technische, administratieve en fysieke veiligheidsmaatregelen om informatie te beschermen, inclusief maar niet beperkt tot door ons ontvangen of verzamelde persoonsgegevens. We herzien, controleren en evalueren regelmatig onze privacypraktijken en beschermingssystemen. Enkel bepaalde werknemers hebben toegang tot de persoonsgegevens die u ons verstrekt en krijgen enkel toegang voor gegevensanalyse en kwaliteitscontrole.

Tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is bij wet, bewaren wij uw persoonlijke informatie in onze systemen enkel gedurende de periode die nodig is om de doeleinden uiteengezet in dit privacybeleid te vervullen of totdat u verzoekt deze te verwijderen.

Op elk moment dat wij in het bezit zijn van uw persoonsgegevens of deze verwerken, heeft u, als betrokkene, de volgende rechten:
• Recht van toegang
u heeft het recht om een kopie te vragen van de informatie die we van u bewaren.
• Recht van rectificatie
u heeft het recht om gegevens die we van u bewaren en die niet juist zijn of onvolledig, te corrigeren.
• Recht om vergeten te worden
in bepaalde omstandigheden kan u ons vragen om gegevens die we van u bewaren te verwijderen uit onze bestanden.
• Recht op beperking van verwerking
in bepaalde omstandigheden heeft u het recht om de verwerking te beperken.
• Recht van overdraagbaarheid
u heeft het recht om de gegevens die wij van u bewaren te laten overdragen naar een andere organisatie.
• Recht op bezwaar
u heeft het recht om bezwaar te hebben tegen bepaalde soorten verwerking bijvoorbeeld direct marketing.
• Recht op gerechtelijke herziening
in het geval dat 2CV uw verzoek op toegang afwijst, zullen wij u de reden van deze weigering bezorgen. U heeft het recht om klacht in te dienen zoals hieronder uiteengezet.

Als u vragen heeft betreffende dit beleid of een verzoek voor toegang als betrokkene wilt doen, gelieve onze functionaris gegevensbescherming te contacteren:

2CV DPO Team
2CV
12 Flitcroft Street
Londen
WC2H 8DL

E-mail: DataProtection@2cv.com

 

In het geval u een klacht wilt indienen over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt door 2CV (of een derde zoals hiervoor beschreven), of over de manier waarop uw klacht wordt afgehandeld, heeft u het recht rechtstreeks een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit en de functionaris gegevensbescherming van 2CV.

Website: https://ico.org.uk/concerns
Telefoon hulplijn: 0303 123 1113

We hebben IT Governance Europe Limited aangeduid om als onze EU-vertegenwoordiger op te treden. Als u uw rechten krachtens de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU AVG) wenst uit te oefenen, of vragen heeft over uw rechten of privacy in het algemeen, e-mail dan onze vertegenwoordiger via eurep@itgovernance.eu. Vergeet niet onze bedrijfsnaam, 2CV, te vermelden in elke correspondentie die u naar onze vertegenwoordiger stuurt.

We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Als we het beleid wijzigen, zullen we de herziene versie hier publiceren en de “Effectieve datum” bovenaan dit beleid veranderen. We moedigen u aan hier regelmatig de meest bijgewerkte versie van ons beleid te bekijken.